Περιγραφή

Douglas A. Skoog | Donald M. West | F. James Holler | Stanley R. Crouch

Θεμελιώδεις Αρχές της Αναλυτικής Χημείας

9η Αγγλική Έκδοση


Επιστηµονική και Γ λωσσική Επιµέλεια της Ελληνικής Έκδοσης:

Μιλτιάδης Ι. Καραγιάννης, Οµότιµος Καθηγητής Aναλυτικής Χηµείας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Κωνσταντίνος Ηλ. Ευσταθίου, Οµότιµος Καθηγητής Aναλυτικής Χηµείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών


Μεταφραστική Οµάδα της 8ης Ελληνικής Έκδοσης:

Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας του Ε.Κ.Π.Α: Κωνσταντίνος Η. Ευσταθίου, Αναστάσιος Σ. Οικονόµου, Ελένη Α. Αρχοντάκη.

Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων: Μιλτιάδης Ι. Καραγιάννης, Κωνσταντίνος Δ. Σταλίκας, Μάµαντος Ι. Προδροµίδης, Κωνσταντίνα Ν. Κονιδάρη.


Το  σύγγραµµα  απευθύνεται  σε  ένα  ευρύ  αναγνωστικό  κοινό,  που  περιλαµβάνει  σπουδαστές Χηµείας, Βιολογίας, Γεωπονικής,  Γεωλογίας,  Φαρµακευτικής, Επιστήµης Υλικών (προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου). Όλα τα µέλη της µεταφραστικής οµάδας προέρχονται από τα αντί-στοιχα  εργ αστήρια  των  Πανεπιστηµίων  Αθηνών  και  Ιωαννίνων,  είναι  αναλυτικοί  χηµικοί  και έµπειροι  στην  έρευνα  και  την  εκπαίδευση  σε  επιµέρους  πεδία της  Αναλυτικής Χηµείας. Μεταξύ άλλων,  το  σύγγραµµα  περιλαµβάνει:

- Μεγάλο  αριθµό  αρχών  των  βασικών  µεθόδων  χηµικής  ανάλυσης  και  θέµατα  από  την  τεχνο-λογική  εξέλιξη  των  σχετικών  συστηµάτων  και  διατάξεων  που  διευκολύνουν  τις  αναλύσεις  και βελτιστοποιούν  τα  αποτελέσµατα.

- Παραδείγµατα  αναλυτικών  εφαρµογών  σε  πραγµατικά  δείγµατα  µε  ακριβή  περιγραφή  των πρωτόκολλων  εκτέλεσής  τους,  αναφορά  σε  πιθανές  πη γές  σφαλµάτων  και  αναλυτικές  οδηγίες για  την  ορθή  επεξεργ ασία  των  δεδοµένων,  την  αξιολόγηση  και  την  παρουσίαση  των  αποτελε-σµάτων. Ο υπολογισµός των σφαλµάτων πραγµατοποιείται µε βάση τις θεµελιώδεις στατιστικές αρχές  και  συνδέεται  µε  τη  θεωρία  των  χηµικών  ισορροπιών  των  εµπλεκόµενων  χηµικών αντιδράσεων.

- Βασικές  λειτουργίες  προγράµµατος  λογιστικού  φύλλου  Microsoft  Excel  ,  το  οποίο  χρησιµο-ποιείται σε πολλά παραδείγµατα και υποδεικνύεται η χρήση του  σε πολλά από τα  προβλήµατα στα  πλαίσια  της  µαθηµατικής  και  στατιστικής  επεξεργ ασίας  των  πειραµατικών  δεδοµένων. 

- Χρήση  των  αρχών  άλλων  χηµικών  κλάδων,  όπως  της  φυσικοχηµείας  και  της  οργ ανικής  χη-µείας,  αλλά  και  άλλων  επιστηµών,  όπως  της  στατιστικής,  της  φυσικής  και  της  ηλεκτρονικής.

-Ειδικά  θέµατα  εφαρµογών,  που  καταδεικνύουν  τη  συνάφεια  της  αναλυτικής  χηµείας  µε  τον πραγµατικό  κόσµο.

- Πρακτικά προβλήµατα, ερωτήσεις  και  απαντήσεις  που βοηθούν  στον  έλεγχο  της  κατανόησης  των αρχών των εφαρµογών. Ορισµένα θεωρούνται ως «υψηλών απαιτήσεων» και προσδίδουν έναν ερευνητικό  χαρακτήρα.

- Προσεκτικά  σχεδιασµένα  σχήµατα  µε  διευκρινιστικά  χρώµατα  και  διαγράµµατα,  καθώς  και αριθµό  έγχρωµων  φωτογραφιών,  των  διαφόρων  φασµάτων,  των  χρωµάτων  δεικτών  τιτλοδο-τήσεων,  αλλά  και  σχηµάτων  διαφόρων  πειραµάτων.

- Αναφορές  σε  επιλεγµένα  ερευνητικά  άρθρα  από  τη  χηµική  βιβλιογραφία.

Επιπλέον,  υπάρχει  διαθέσιµος  ιστότοπος  µε  πρόσθετο  εκπαιδευτικό  υλικό  και  πληροφορίες ερευνητικού  χαρακτήρα,  όπως  και  έτοιµα  αρχεία  µε  στατιστικές  αναλύσεις  δεδοµένων  και προσοµοιώσεις  αναλυτικών  τεχνικών. 


Χαρακτηριστικά

Συγγραφείς Skoog, Holler
Επιμελητές Καραγιάννης Μιλτ., Ευσταθίου Κ., Οικονόμου Αν., Προδρομίδης Μάμας, Σταλίκας Κ.

Σχετικά προϊόντα